Wyniki rekrutacji

wyniki

 Ogłoszenie o wynikach naboru do Przedszkola Publicznego w Żędowicach 

na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego w Żędowicach PDF

Procedura odwoławcza

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

2. Uzasadnienie sporządza komisja w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.

3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

5. Dyrektor publicznego przedszkola placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

6. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Podstawa prawna: Art. 158 ust. 6 - 9 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 

 Tryb postępowania w sytuacji braku wolnych miejsc w Przedszkolu Publicznym w Żędowicach

Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola na rok szkolny 2020/2021 , przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu dyrektor przedszkola informuje Burmistrza Zawadzkiego o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola. W tym przypadku Burmistrz Zawadzkiego jest zobowiązany na piśmie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, które mogą przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przez burmistrza innego publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego powinien być zbliżony do czasu pracy przedszkola, o przyjęcie do którego ubiegali się rodzice dziecka.

Podstawa prawna : art. 31 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe